Sedah1994

20 tekstów – auto­rem jest Se­dah1994.

TO

Kiedyś tu było
Chy­ba cicho wyszło
Nie wiem dokąd
Wiem skąd

Cze­kałem, nie wróciło
Niez­byt dob­rze mu tu było
Cza­sem kątem oka
Zo­baczę to na schodkach

Mały drob­ny cień
Wspom­nień cichych cierń
Tak mi blis­kie bezpowrotne
Tak da­lekie i bezpłodne

Było młode delikatne
Cza­sem tak niedostrzegalne
Pałętało się gdzieś w środku
Już nie będzie go w mym grodku 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2014, 15:11

Początek bez przemyślanego końca

W okół ty­le ludzi
A ser­ce wciąż się łudzi
Drob­nym impulsem
I co­raz szyb­szym pulsem

Tak niewielkim
I tak czys­tym, miękkim
Tak prostym
Zni­komym jak za­pałki dym

Lek­ki powiew
Już nie is­totny gniew
Mi­mo wiedzy
Ty nig­dy nie wiesz kiedy

Coś małego
I tak przyziemnego
Po­jawia się znikąd
I wni­ka w każdy kąt 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2014, 02:16

Im więcej próbu­jesz za­pom­nieć, tym więcej masz do zapomnienia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2014, 01:13

Niektórzy cza­sem za­pomi­nają się i próbują cze­goś więcej we włas­nym życiu, lecz ten wspa­niały świat szyb­ko przy­pomi­na im, gdzie w nim ich miej­sce. Często jed­nak lek­cja bar­dziej przy­pomi­na karę, a świat ka­ta, za­miast nauczyciela. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2014, 21:56

Są na tym świecie ludzie, którzy nig­dy nie zaz­nają praw­dzi­wego szczęścia. Ktoś tam, pot­rze­buje ich gniewu i żalu, by mog­li zro­bić to, cze­go nie zro­bi nikt inny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 maja 2014, 02:59

Poranek

Czym jest poranek?
No­wym, os­nu­tym mgłą Wczoraj
Raz gęstą, raz przejżystą
Lecz zaw­sze mgłą

Czym jest wieczór?
Końcem, ciem­nym z za­rysem Jutro
Jas­nym zarysem
Częściej ciemnym

Czym jest dzień?
Trwa­niem, działaniem, bar­dziej trwaniem
Przep­le­ciony Wczo­raj i Jutro
Mało w nim Dzisiaj

Czym Ty jesteś?
Wczo­raj, Dzi­siaj i Jutro
Puszką raz pełną raz pustą
Niczym i Czymś 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2014, 00:27

Nie żałuj nicze­go co zro­biłeś, nicze­go co Cię spot­kało. Nie żałuj swo­jego życia i swoich de­cyz­ji. Nie żałuj nicze­go. Su­mienie a żal, to dwie różne is­to­ty. Su­mienie kształtu­je, żal wyżera. Nie żałuj bo zgi­niesz zjedzo­ny przez siebie samego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 kwietnia 2014, 03:34

I zno­wu czas za­toczył koło. Sie­dzisz ra­no z pa­piero­sem i kawą, spoglądając na to wszys­tko i uświada­miasz so­bie, że po­mimo tak wielu zmian, nie zmieniło się nic. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2014, 09:47

Zimno

Zim­no tu coś
Og­rzej

Gdzie jesteś
Ogrzej

Nie ma Cie, byłaś
Ogrzej

Co­raz zimniej
Chce ciepła

Byłaś tu
Było ciepło

Zim­no mi
Ogrzej

Nie ogrzejesz
Zamarzam

Już nie wrócisz
I mnie już nie ma 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 kwietnia 2014, 00:03

Niena­wiść to naj­silniej­sze uczu­cie. Ktoś pew­nie po­wie że miłość. Tyl­ko, miłość nig­dy nie po­kona niena­wiść, a niena­wiść codzien­nie na całym świecie za­bija ty­siące miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2014, 00:29
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 czerwca 2014, 22:53dana1596 sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:17Papużka sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:11Sedah1994 do­dał no­wy tek­st TO

13 czerwca 2014, 02:16Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Początek bez prze­myśla­nego końca

8 czerwca 2014, 01:13Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Im więcej próbu­jesz za­pom­nieć, [...]