Sedah1994, myśli

9 tekstów (myśli) – auto­rem jest Se­dah1994.

Niektórzy cza­sem za­pomi­nają się i próbują cze­goś więcej we włas­nym życiu, lecz ten wspa­niały świat szyb­ko przy­pomi­na im, gdzie w nim ich miej­sce. Często jed­nak lek­cja bar­dziej przy­pomi­na karę, a świat ka­ta, za­miast nauczyciela. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2014, 21:56

Są na tym świecie ludzie, którzy nig­dy nie zaz­nają praw­dzi­wego szczęścia. Ktoś tam, pot­rze­buje ich gniewu i żalu, by mog­li zro­bić to, cze­go nie zro­bi nikt inny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 maja 2014, 02:59

Nie żałuj nicze­go co zro­biłeś, nicze­go co Cię spot­kało. Nie żałuj swo­jego życia i swoich de­cyz­ji. Nie żałuj nicze­go. Su­mienie a żal, to dwie różne is­to­ty. Su­mienie kształtu­je, żal wyżera. Nie żałuj bo zgi­niesz zjedzo­ny przez siebie samego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 kwietnia 2014, 03:34

I zno­wu czas za­toczył koło. Sie­dzisz ra­no z pa­piero­sem i kawą, spoglądając na to wszys­tko i uświada­miasz so­bie, że po­mimo tak wielu zmian, nie zmieniło się nic. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 kwietnia 2014, 09:47

Niena­wiść to naj­silniej­sze uczu­cie. Ktoś pew­nie po­wie że miłość. Tyl­ko, miłość nig­dy nie po­kona niena­wiść, a niena­wiść codzien­nie na całym świecie za­bija ty­siące miłości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 kwietnia 2014, 00:29

Nic le­piej nie uświada­mia człowieka we włas­nych uczu­ciach jak możli­wość straty. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 kwietnia 2014, 10:40

Dopóki przeszłość wyg­ry­wa wojnę w naszych myślach, nig­dy nie poczu­jemy szczęścia te­raźniej­szości, ani nie zbu­duje­my ra­dos­nej przyszłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2014, 14:47

Nie ma na całym świecie spraw i rzeczy które mogłyby po­konać człowieka z ce­lem i marze­niem. Wys­tar­czy pew­ność że na końcu dro­gi cze­ka to do cze­go tak bar­dzo dążymy, a prze­bije­my każdy mur, przet­rwa­my każdy hu­ragan i nie uto­niemy na­wet w najgłębszej wodzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2014, 12:10

Człowieka naj­le­piej porównać do książki. Nie czy­tamy je­dynie słów. Czy­tamy to, co kry­je się za ni­mi. Myśli, uczu­cia, nasze życie, kry­je się za niewiel­ki­mi słówka­mi, rzu­cany­mi od tak, przed nas, w przes­trzeń. Są książki war­tościowe ale i książki pros­te, pus­te. Żad­nej nie wol­no oce­niać po okład­ce, lecz ich treść, także nie jest tak pros­ta do zrozumienia 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 lutego 2014, 00:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 czerwca 2014, 22:53dana1596 sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:17Papużka sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:11Sedah1994 do­dał no­wy tek­st TO

13 czerwca 2014, 02:16Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Początek bez prze­myśla­nego końca

8 czerwca 2014, 01:13Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Im więcej próbu­jesz za­pom­nieć, [...]