Sedah1994, strona 2

20 tekstów – auto­rem jest Se­dah1994.

Nic le­piej nie uświada­mia człowieka we włas­nych uczu­ciach jak możli­wość straty. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 kwietnia 2014, 10:40

Dopóki przeszłość wyg­ry­wa wojnę w naszych myślach, nig­dy nie poczu­jemy szczęścia te­raźniej­szości, ani nie zbu­duje­my ra­dos­nej przyszłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 kwietnia 2014, 14:47

Nie ma na całym świecie spraw i rzeczy które mogłyby po­konać człowieka z ce­lem i marze­niem. Wys­tar­czy pew­ność że na końcu dro­gi cze­ka to do cze­go tak bar­dzo dążymy, a prze­bije­my każdy mur, przet­rwa­my każdy hu­ragan i nie uto­niemy na­wet w najgłębszej wodzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 kwietnia 2014, 12:10

Człowiek, w którym zbyt wiele miłości umarło, sam wreszcie mar­twym ka­mieniem zostaje 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 15 lutego 2014, 00:29

Człowieka naj­le­piej porównać do książki. Nie czy­tamy je­dynie słów. Czy­tamy to, co kry­je się za ni­mi. Myśli, uczu­cia, nasze życie, kry­je się za niewiel­ki­mi słówka­mi, rzu­cany­mi od tak, przed nas, w przes­trzeń. Są książki war­tościowe ale i książki pros­te, pus­te. Żad­nej nie wol­no oce­niać po okład­ce, lecz ich treść, także nie jest tak pros­ta do zrozumienia 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 lutego 2014, 00:59

Nadzieja

Na uli­cy w cen­trum miasta
Cicho płacze Nadzieja

Płacze sa­ma, nie wi­doczna
Dla przechodniów

Opuści­li ją już wszyscy
Odeszła Wiara w Szczęście
Marze­nia umarły już dawno
Nikt nie wie kiedy

Więc tak płacze Nadzieja
Po­zos­ta­wiona sa­ma sobie

Cze­ka na ser­ca czyste
Które od­najdą Wiarę
Zaz­nają Marzeń

Lecz nikt się nie pojawia
Je­dynie sza­ry niewi­domy tłum

Więc tu­li się do ściany
Sza­rej kamienicy
A łzy płyną gorzkie
Umierającej Nadziei 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2014, 02:26

Okno z widokiem na nic

Oczy, które widziały za dużo
Umysł za słaby by to zrozumieć
Śmierć, którą poz­nało się z bliska
Za szybko

Gdy ciem­ność jest przyjacielem
Strach przed życiem ogar­nia myśli
A śmierć jest starą znajomą
Je­dyną pewną rzeczą te­go świata

Ot­worzyłem się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 lutego 2014, 02:04

Cza­sem, wal­cząc o włas­ne szczęście za­pomi­namy czym ono dla nas jest. Sta­jemy na pus­tej are­nie, roz­gląda­my się i od­najdu­jemy je wzro­kiem, leżące wśród zabitych. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 7 lutego 2014, 20:55

Śmierć wewnętrzna

I spoj­rzała dusza z góry
Na swe ciało mar­twe z bólu
Na ten ob­raz zrozpaczony
Po­ciągnięty ciężką mglą

Nie zna dusza już miłości
Nie zna bólu zakochania
Już da­leko jest w niebiosach
Uf­na swe­mu przeznaczeniu

Po­zos­tała tyl­ko trwoga
Ziem­skie życie tego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lutego 2014, 00:04

Ludzie - więźniowie swych cho­rych umysłów 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2014, 23:07
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sedah1994

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 czerwca 2014, 22:53dana1596 sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:17Papużka sko­men­to­wał tek­st TO

14 czerwca 2014, 15:11Sedah1994 do­dał no­wy tek­st TO

13 czerwca 2014, 02:16Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Początek bez prze­myśla­nego końca

8 czerwca 2014, 01:13Sedah1994 do­dał no­wy tek­st Im więcej próbu­jesz za­pom­nieć, [...]